FORMULARZ ZWROTU NADPŁATY

Poprzez nadpłatę rozumie się kwotę zapłaconą w wysokości większej niż należna, która wynika z zapisów umowy ­­dotyczącej uczestnictwa dziecka w Programie Zajęć Rozrywki Ruchowej Drużyny Kangura od PRZEDSZKOLIADA.PL.

O zwrot nadpłaconej kwoty, RODZIC może ubiegać się nie wcześniej niż po zakończeniu umowy (zarówno po wypowiedzeniu umowy przez jedną ze stron, jak i po zakończeniu umowy w terminie przewidzianym w treści umowy).

Nadpłaty, które zaistnieją w czasie trwania umowy, są automatycznie księgowane jako zapłata za kolejny nieopłacony okres.

Możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaty przysługuje RODZICOWI w okresie trzech miesięcy od czasu zakończenia umowy.

Aby otrzymać zwrot nadpłaconej kwoty:

  1. Wypełnić formularz zwrotu (poniżej) na komputerze albo wydrukować i wypełnić ręcznie.
  2. Wysłać w postaci pliku PDF albo skanu – ręcznie wypełnionego formularza, drogą mailową na adres, który znajduje się w mailu dostarczonym po zapisaniu dziecka na zajęcia.
  3. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 14 dni od wpłynięcia poprawnie złożonego formularza przez RODZICA.